26 thg 2, 2011

Phương pháp Insure

(IN: intubation, SUR: Surfactant, E: extubation)
1. §èi tư­îng bÖnh nh©n
1.1. Tiªu chuÈn chän bÖnh nh©n
- TrÎ s¬ sinh cã tuæi thai tõ 30 tuÇn trë xuèng
- TrÎ s¬ sinh cã tuæi thai tõ 32 tuÇn trë xuèng lµ con cña nh÷ng ng­êi mÑ cã tiÒn sö s¶n khoa nÆng nÒ nh­ s¶y thai hoÆc ®Î non nhiÒu lÇn, ®iÒu trÞ v« sinh (IVF), mÑ bÖnh lý nÆng (tiÒn s¶n giËt, tim, thËn, lupus, rau tiÒn ®¹o, tiÓu ®­êng,...)
- TrÎ s¬ sinh ®­îc chÈn ®o¸n bÖnh mµng trong
- TrÎ s¬ sinh suy h« hÊp do hÝt ph©n su, viªm phæi trong tö cung
1.2. Tiªu chuÈn lo¹i trõ
- TrÎ s¬ sinh non th¸ng d­íi 27 tuÇn
- TrÎ s¬ sinh non th¸ng nghi ngê xuÊt huyÕt n·o - mµng n·o
- TrÎ s¬ sinh non th¸ng do ®×nh chØ thai nghÐn v× thai bÊt th­êng
- TrÎ s¬ sinh non th¸ng cã c¸c dÞ tËt bÈm sinh, bÖnh ngo¹i khoa
2. Ph­ư¬ng ph¸p tiÕn hµnh
- §Æt èng néi khÝ qu¶n
- B¬m Surfactant qua èng néi khÝ qu¶n víi liÒu l­îng 80-100mg/kg c©n nÆng, thë CPAP - NKQ hoÆc thë m¸y
- Rót néi khÝ qu¶n khi SpO2>86% víi FiO2<30%
- Thë CPAP mòi