26 thg 2, 2011

Bảo tồn vòi tử cung

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Thai ôû oáng daãn tröùng laø moät beänh lyù raát thöôøng gaëp ngaøy nay song haønh vôùi tyû leä naïo phaù thai vaø beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc. Thai ôû oáng daãn tröùng coù theå daãn ñeán maát ngaøy coâng lao ñoäng. Ngoaøi ra noù coù theå daãn ñeán nguy cô hieám muoän, voâ sinh. Nhöõng naêm gaàn nay vieäc ñieàu trò baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng ngaøy caøng phoå bieán do vieäc duøng roäng raõi noäi soi trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò sôùm thai ôû oáng daãn tröùng. Tuy nhieân vaán ñeà thöôøng gaëp phaûi trong luùc moå baûo toàn laø laáy khoái thai ra khoûi oáng daãn tröùng coù theå gaëp khoù khaên laøm taêng tyû leä soùt thai sau moå vaø nguy cô gaây chaûy maùu nhieàu daãn ñeán caét oáng daãn tröùng hoaëc phaãu thuaät vieân buoäc phaûi ñoát caàm maùu nhieàu treân nieâm maïc oáng daãn tröùng laøm maát ñi yù nghóa baûo toàn oáng daãn tröùng laø giuùp giöõ gìn khaû naêng sinh saûn vaø seõ laøm taêng thai ôû oáng daãn tröùng taùi phaùt sau ñoù [71] . Trong quaù khöù vieäc duøng caùc chaát gaây co maïch nhö adrenaline vaø vasopressin ñaõ ñöôïc ñaët ra ñeå laøm haïn cheá caùc vaán ñeà naøy [70][72] [74] nhöng taùc duïng phuï toaøn thaân cuûa caùc thuoác naøy laøm cho vieäc söû duïng chuùng khoâng coøn ñöôïc khuyeán khích [70]. Treân cô sôû taùc duïng gaây co cô töû cung ñaõ ñöôïc bieát cuûa oxytocin, chuùng toâi quyeát ñònh thöïc hieän ñeà taøi naøy nhaèm tìm xem lieäu oxytocin coù taùc duïng töông töï treân sôïi cô trôn cuûa oáng daãn tröùng ôû beänh nhaân bò thai ôû oáng daãn tröùng. Keát quaû tích cöïc seõ giuùp chuùng ta laøm roõ hôn hieäu quaû thaät söï cuûa vieäc duøng oxytocin taïi choå nhö taùc nhaân hoã trôï trong phaãu thuaät baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng nhaèm laøm giaûm tyû leä soùt thai vaø gia taêng töông lai saûn khoa cuûa ngöôøi beänh sau moå.
MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU
Muïc tieâu toång quaùt:
Xaùc ñònh hieäu quaû cuûa tieâm oxytocin vaøo maïc treo oáng daãn tröùng trong moå noäi soi baûo toàn oáng daãn tröùng.
Muïc tieâu chuyeân bieät:
-         Xaùc ñònh tyû leä coøn soùt thai cuûa hai nhoùm: nhoùm moå noäi baûo toàn ñôn thuaàn vaø nhoùm coù tieâm oxytocin vaøo maïc treo oáng daãn tröùng trong moå noäi soi baûo toàn oáng daãn tröùng.
-         Xaùc ñònh bieåu ñoà giaûm βhCG sau moå noäi soi baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng ôû caû hai nhoùm.
-         Xaùc ñònh tyû leä thoâng oáng daãn tröùng baèng caùch chuïp HSG 3 thaùng sau phaãu thuaät cuûa hai nhoùm.
TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU
Lòch söû chaån ñoaùn vaø ñieàu trò thai ôû oáng daãn tröùng
Naêm 1759, John Bard vaø Huck ñaõ chaån ñoaùn vaø phaãu thuaät thaønh coâng laàn ñaàu tieân moät tröôøng hôïp thai ôû oáng daãn tröùng vaø beänh nhaân soáng sau phaãu thuaät.
Naêm 1884, Robert Lawson Tait [45] ñaõ baùo caùo moå ñöôïc 5 ca thai ôû oáng daãn tröùng thaønh coâng baèng caùch caét boû oáng daãn tröùng. Sau ñoù oâng moå haøng ngaøn ca vaø tyû leä töû vong raát thaáp. Phöông phaùp phaãu thuaät naøy trôû neân phoå bieán trong gaàn 100 naêm tieáp theo.
Moå baûo toàn oáng daãn tröùng ñaàu tieân ñöôïc moâ taû ôû Ñöùc. Naêm 1897, Martin [46] baùo caùo moät tröôøng hôïp thai ñoùng ôû oáng daãn tröùng vaø ñöôïc laáy ra baèng caùch xeû doïc oáng daãn tröùng. Prochownick [47] cuõng baùo caùo moät tröôøng hôïp vaøo naêm 1894 moå baûo toàn treân oáng daãn tröùng duy nhaát vaø 2 naêm sau beänh nhaân coù thai sanh ñuû thaùng. Naêm 1953, Stromme [48] laø moät nhaø phuï khoa ôû bang Minnesota cuûa Hoa Kyø baùo caùo treân y vaên tieáng Anh veà moät tröôøng hôïp thai ôû oáng daãn tröùng taùi phaùt vaø oâng ñaõ moå baûo toàn thaønh coâng treân oáng daãn tröùng duy nhaát coøn laïi, sau ñoù beänh nhaân sanh ñöôïc 2 laàn.
Tuy nhieân phöông phaùp moå baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng vaãn chöa chieám öu theá so vôùi moå trieät ñeå do ngöôøi ta nghi ngôø raèng phöông phaùp naøy cho tyû leä thai ôû oáng daãn tröùng taùi phaùt khaù cao. Moå baûo toàn chæ ñöôïc chaáp nhaän trong nhöõng tröôøng hôïp beänh nhaân chæ coøn moät oáng daãn tröùng duy nhaát [22]. Tieáp theo ñoù coù raát nhieàu nghieân cöùu nhaèm so saùnh ích lôïi cuûa hai loaïi phaãu thuaät naøy. Ñeán naêm 1980, phaãu thuaät baûo toàn môùi ñöôïc öa chuoäng nhieàu trong nhöõng tröôøng hôïp thai ôû oáng daãn tröùng chöa vôõ. Thorburn [50] vaø coäng söï nghieân cöùu treân 148 beänh nhaân ñieàu trò thai ôû oáng daãn tröùng ñaõ keát luaän laø phöông phaùp phaãu thuaät khoâng aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh saûn cuûa beänh nhaân. Khaû naêng sinh saûn cuûa beänh nhaân sau ñieàu trò thai ôû oáng daãn tröùng ñöôïc nhieàu nghieân cöùu [27],[28], [30],[32] chöùng minh raèng khoâng phuï thuoäc vaøo phöông phaùp phaãu thuaät maø phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö tieàn caên voâ sinh, phaãu thuaät buïng tröôùc ñoù, naïo thai tröôùc ñoù, hoaëc tieàn söû coù thai tröôùc hay khoâng…
Sô löôïc veà lòch söû phaùt trieån phaãu thuaät noäi soi:
Töø ngöõ khaùm noäi soi ñaõ ñöôïc ñeà caäp töø thôøi Hippocrates (460-375 tröôùc coâng nguyeân). Töø sau theá kyû 19, vôùi söï tieán boä cuûa khoa hoïc ñaëc bieät laø söï ra ñôøi cuûa caùc duïng cuï quang hoïc maø noäi soi ñöôïc öùng duïng trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò ngaøy caøng roäng raõi khoâng nhöõng trong lónh vöïc phuï khoa maø coøn trong caùc chuyeân khoa khaùc.
Töø sau thaäp nieân 70 cuûa theá kyû 20, vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa caùc duïng cuï noäi soi nhö que ñoát löôõng cöïc vaø öùng duïng laser trong phaãu thuaät noäi soi ñöôïc giôùi thieäu taïi chaâu Aâu bôûi Maurice Bruhat vaø taïi Myõ bôûi James Daniell. Taát caû nhöõng öùng duïng vaät lyù naøy ñaët neàn taûng cho phaãu thuaät noäi soi hieän ñaïi ngaøy nay.
ÖÙng duïng phaãu thuaät noäi soi trong ñieàu trò thai ôû oáng daãn tröùng
Phaãu thuaät noäi soi baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng ñöôïc Manhes vaø Bruhat moâ taû ñaàu tieân vaøo naêm 1974 nhöng ñeán naêm 1977 caùc taùc giaû naøy môùi xuaát baûn caùc taøi lieäu treân (Bruhat et al,1977). Sau ñoù Semm (1979) vaø Dubuisson vaøo naêm 1987 moâ taû kyõ thuaät moå noäi soi caét oáng daãn tröùng trong beänh lyù thai ôû oáng daãn tröùng. Trong suoát 5 naêm sau ñoù moå noäi soi oå buïng trôû neân tieâu chuaån vaøng trong ñieàu trò thai ôû oáng daãn tröùng.
Moå trieät ñeå
Baèng caùch caét laáy troïn oáng daãn tröùng coù chöùa khoái thai thöôøng ñöôïc aùp duïng trong thai ôû oáng daãn tröùng vôõ vaø chaûy maùu oå buïng nhieàu gaây choaùng hoaëc aùp duïng trong nhöõng tröôøng hôïp beänh nhaân ñuû con vaø khoâng coøn muoán sinh ñeû trong töông lai.
Ñieàu trò baûo toàn
Baèng thuoác:
Methotrexate laø thuoác ñöôïc öa chuoäng söû duïng nhieàu nhaát trong ñieàu trò noäi khoa thai ôû oáng daãn tröùng chöa vôõ.
Tyû leä thaønh coâng 68,5-92% tuøy theo taùc giaû nhö Fernandez [13], Lecuru [15], Thoen [17], Hajaneus [18].
Thôøi gian βhCG trôû veà bình thöôøng keùo daøi hôn so vôùi phöông phaùp noäi soi oå buïng töø 29 ñeán 54 ngaøy tuøy theo löôïng βhCG tröôùc khi ñieàu trò [13], [19], [20].
Thoâng oáng daãn tröùng sau ñieàu trò baèng Methotrexate thay ñoåi töø 55-90% [16], [18], [21].
Tyû leä coù thai sau ñieàu trò baûo toàn baèng Methotrexate: tyû leä thai trong töû cung töông ñöông vaø tyû leä thai ôû oáng daãn tröùng taùi phaùt thaáp hôn ôû nhoùm ñieàu trò baèng noäi soi oå buïng.
Tuy nhieân, trong ña soá caùc nghieân cöùu veà phöông phaùp ñieàu trò baûo toàn baèng thuoác chæ ñònh ñieàu trò ñöôïc giôùi haïn nghieâm ngaët ôû nhöõng tröôøng hôïp coù noàng ñoä βhCG/maùu 5000mUI/ml, vaø khoái thai ngoaøi coù kích thöôùc 3cm. Nhö vaäy ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp ngoaøi ñieàu kieän treân, beänh nhaân ít ñöôïc löïa choïn ñeå ñieàu trò noäi khoa. Ngoaøi ra, phöông phaùp ñieàu trò noäi khoa coù thôøi gian βhCG/maùu trôû veà aâm tính khaù daøi, ñoøi hoûi beänh nhaân phaûi theo doõi nhieàu laàn vaø laøm nhieàu xeùt nghieäm trong thôøi gian ñieàu trò gaây toán keùm ñaùng keå trong thôøi gian theo doõi. Hôn nöõa, Methotrexate laø moät thuoác ñoäc teá baøo neân khaû naêng gaây taùc duïng phuï khaù nhieàu ñoâi khi nguy hieåm ñeán tính maïng beänh nhaân neân ñoái vôùi khoâng ít tröôøng hôïp, phöông phaùp ñieàu trò naøy khoâng ñöôïc öu tieân löïa choïn.
Baèng phaãu thuaät:
Ñieàu trò baûo toàn baèng phaãu thuaät ñöôïc thöïc hieän baèng caùch xeû doïc taïi bôø töï do oáng daãn tröùng laáy heát khoái thai vaø nhau, sau ñoù caàm maùu baèng ñieän löôõng cöïc. Nôi oáng daãn tröùng bò xeû seõ töï ñoùng laïi giuùp cho beänh nhaân baûo toàn ñöôïc oáng daãn tröùng ñeå coù thai sau naøy. Qua bao thaêng traàm, phöông phaùp moå baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng qua noäi soi hoaëc qua môû buïng, ñaõ daàn daàn thay theá phöông phaùp caét boû oáng daãn tröùng nhaèm duy trì khaû naêng sinh saûn cuûa nhöõng phuï nöõ coøn muoán sanh con trong töông lai. Ñaëc bieät phöông phaùp phaãu thuaät naøy laïi voâ cuøng coù yù nghóa ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp hieám muoän hay voâ sinh hoaëc ôû nhöõng ngöôøi ñaõ coù moät laàn tröôùc ñoù bò caét moät beân oáng daãn tröùng vì thai ôû oáng daãn tröùng ñoùng ôû oáng daãn tröùng.
Tyû leä ñieàu trò thaønh coâng trong phaãu thuaät baûo toàn oáng daãn tröùng cuõng raát thay ñoåi tuøy theo caùc nghieân cöùu cuûa nhieàu taùc giaû khaùc nhau: 72% theo Hajenius [18],  92,7% theo Shalev [24] hoaëc 91,4% theo Saraj [25].
Ngoaøi ra, thôøi gian ñeå βhCG trôû veà aâm tính sau moå baûo toàn cuõng thay ñoåi theo caùc taùc giaû. Theo Fernandez [13], Letterie [29] vaø Zilber [30] thì thôøi gian naøy laø 12-14 ngaøy. Theo Saraj [25] laø 20,2 ± 2,7 ngaøy. Coøn Colacurci [20] ghi nhaän thôøi gian naøy laø 33,6 ± 6 ngaøy vaø Korhonen [27] laø 48 ngaøy.
Nguy cô coøn soùt thai sau phaãu thuaät noäi soi baûo toàn oáng daãn tröùng:
Soùt moâ thai sau moå laø hieän töôïng teá baøo nuoâi coøn hoaït ñoäng moät thôøi gian daøi sau phaãu thuaät. Caùc moâ teá baøo nuoâi naøy coù theå taùi hoaït ñoäng taïi vò trí treân oáng daãn tröùng cuõ hoaëc lan traøn ôû nhöõng cô quan khaùc trong phuùc maïc nhö phuùc maïc buïng, tuùi cuøng Douglas [34]. Bieán chöùng naøy coù theå xuaát hieän sôùm hay muoän sau phaãu thuaät vaø coù theå ñe doïa tính maïng beänh nhaân do xuaát huyeát noäi traàm troïng. Bell [32] baùo caùo moät tröôøng hôïp coøn soùt thai sau moå 26 ngaøy. Caùc taùc giaû khaùc nhö Di Marchi [33], Garcia-Padial [34] cuõng laàn löôït baùo caùo nhöõng tröôøng hôïp soùt thai sau moå baûo toàn. Katz [35] ñaõ baùo caùo moät tröôøng hôïp phaùt hieän coøn soùt thai 3 thaùng sau moå maëc duø βhCG vaãn aâm tính. Caùc tröôøng hôïp soùt thai gaây xuaát huyeát noäi traàm troïng cuõng ñöôïc caùc taùc giaû Cairns [36], Dumesic [37], Giuliani [38] baùo caùo teá baøo nuoâi ñoùng ôû phuùc maïc, xuaát hieän sau moå 30 ngaøy.
Phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp soùt thai sau moå ñeàu ñöôïc ñieàu trò thaønh coâng baèng Methotrexate, chæ moät soá ít tröôøng hôïp phaûi phaãu thuaät laïi [39,40].
Tyû leä soùt thai sau baûo toàn qua noäi soi oå buïng töông ñoái thay ñoåi, theo Hajenius [58] laø 20%, theo Lecuru [15] laø 15,8% so vôùi môû buïng 6,3% cuûa Hajenius [18].
Beänh lyù thai ôû oáng daãn tröùng coøn toàn taïi sau moå (soùt thai) ñöôïc ñònh nghóa laø: khi βhCG trong maùu taêng leân hoaëc giaûm ñi khoâng quaù 20% sau 2 laàn thöû lieân tieáp caùch nhau 72 giôø.ø
Ñieàu trò Methorexate ñöôïc xem laø thaønh coâng khi βhCG vaøo ngaøy thöù 7 giaûm hôn 15% so vôùi trò soá βhCG vaøo ngaøy thöù 4 sau khi duøng thuoác.
Chaát gaây co maïch laøm giaûm chaûy maùu vaø giaûm tyû leä soùt thai:
Cho ñeán gn ñaây vieäc duøng chaát co maïch trong moå noäi soi baûo tn thai ng dn trng chuû yeáu laø vasopressin cho thaáy taùc duïng caàm maùu, taùch khoái thai qua ñöôøng xeû oáng daãn tröùng coù taùc duïng toát. Tuy nhieân taùc duïng phuï toaøn thaân cuûa chaát naøy raát nhieàu vaø nguy hieåm nhö taêng huyeát aùp kòch phaùt neáu tieâm tónh maïch hoaëc seõ gaây taêng huyeát aùp trung bình vaø laøm chaäm nhòp tim neáu tieâm ngoaøi tónh maïch vaø thaäm chí ñaõ gaây töû vong nhö ñöôïc baùo caùo taïi Phaùp.
Ñeå giaûm thieåu nhöõng taùc duïng phuï toaøn thaân nguy hieåm ñoù, Stefano Bianchi vaø Vincenzo Silvestre taïi Ñaïi hoïc Milano vaø Verona cuûa Italia vaøo naêm 1998 ñaõ tieán haønh nghieân cöùu öùng duïng tieâm oxytocin vaøo maïc treo oáng daãn tröùng trong moå ni soi baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng [74]. Trong nghieân cöùu naøy caùc taùc giaû ghi nhaän sau khi tieâm oxytocin vaøo maïc treo oáng daãn tröùng 1-2 phuùt nhaän thaáy oáng daãn tröùng taùi ñi, ñöôøng kính ngang giaûm, maïch maùu sung huyeát quanh khoái thai bieán maát vaø vò trí khoái thai nhìn roõ hôn. Khi xeû doïc treân oáng daãn tröùng thaáy hai meùp ñöôøng xeû co ruùt veà phía maïc treo oáng daãn tröùng laøm khoái thai troùc ra goïn, deã daøng vaø chaûy maùu raát ít vaø keát quaû laø tyû leä soùt thai sau moå giaûm ñi ñaùng keå töø 15% xuoáng coøn khoaûng 5%. Ñieàu naøy cho thaáy raèng oxytocin coù hai taùc duïng: thöù nhaát laø gaây co cô trôn oáng daãn tröùng chöùa tuùi thai töông töï nhö co cô trôn töû cung mang thai, thöù hai laø hoaït tính co ñoäng maïch maïc treo oáng daãn tröùng xaûy ra hoaëc do oxytocin gaây co tröïc tieáp nhöõng teá baøo cô trôn lôùp voû trong cuûa oáng daãn tröùng hoaëc thöù phaùt do söï co lôùp cô trôn oáng daãn tröùng laøm taéc ngheõn caùc tieåu ñoäng maïch höôùng taâm cuûa oáng daãn tröùng vaø theo thöïc nghieäm cuûa Altura (1984) cho thaáy oxytocin coù taùc duïng gaây co caùc ñoäng maïch laùch, thaän, cô xöông cuûa caùc loaøi khaùc nhau keå caû loaøi ngöôøi
Tyû leä thoâng oáng daãn tröùng, coù thai trong töû cung vaø thai ôû oáng daãn tröùng taùi phaùt sau moå noäi soi baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng
Tyû leä thoâng oáng daãn tröùng baèng caùch chuïp HSG 3 thaùng sau phaãu thuaät baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng cuõng raát thay ñoåi tuøy theo taùc giaû. Theo Pisarska vaø coäng söï [61] ñaõ phaân tích 32 nghieân cöùu bao goàm 1626 beänh nhaân ñöôïc moå noäi soi baûo toàn oáng daãn chöùng töø naêm 1980 ñeán 1997 nhaän thaáy tyû leä thoâng oáng daãn tröùng baèng caùch chuïp HSG 3 thaùng sau moå laø 76% vaø tyû leä thai trong töû cung laø 57%, thai ôû oáng daãn tröùng taùi phaùt laø 13%. Theo Sandra vaø coäng söï [62] baùo caùo 976 tröôøng hôïp thai ôû oáng daãn tröùng ñöôïc noäi soi baûo toàn töø 1980 ñeán 1992 nhaän thaáy tyû leä thoâng oáng daãn tröùng sau moå laø 86%. Tyû leä coù thai trong töû cung laø 66% vaø thai ôû oáng daãn tröùng khaù cao (23%), coøn caùc tyû leä naøy theo Mascarenhas vaø coäng söï [63] laàn löôït laø 61% vaø 14%.
Trong moät nghieân cöùu khaùc nhaèm so saùnh hieäu quaû ñieàu trò baûo toàn giöõa Methotrexate vaø noäi soi oå buïng, Hajenius vaø coäng söï [18] nhaän thaáy tyû leä thoâng oáng daãn tröùng trong nhoùm söû duïng Methotrexate laø 55% vaø nhoùm noäi soi oå buïng laø 66%
ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
1.     Thieát keá nghieân cöùu:
Thöû nghieäm laâm saøng ngaãu nhieân coù nhoùm chöùng
2.     Ñoái töôïng nghieân cöùu:
Daân soá muïc tieâu: Taát caû beänh nhaân thai ôû oáng daãn tröùng ñieàu trò taïi Beänh Vieän Töø Duõ.
Daân soá nghieân cöùu
Taát caû beänh nhaân ñöôïc moå baûo toàn thai ôû oáng daãn tröùng baèng noäi soi oå buïng taïi Beänh Vieän Töø Duõ trong thôøi gian nghieân cöùu thoûa tieâu chuaån thu nhaän ñeàu ñöôïc choïn vaøo nghieân cöùu.
Tieâu chuaån nhaän beänh:
- Beänh nhaân ñoàng yù tham gia vaøo nghieân cöùu.
- Beänh nhaân bò thai ôû oáng daãn tröùng coù sinh hieäu oån ñònh, coøn muoán coù thai trong töông lai, ñöôïc moå baûo toàn oáng daãn tröùng qua noäi soi oå buïng.
- Thai laøm toå ôû oáng daãn tröùng.
Tieâu chuaån loaïi tröø:
·                                 Beänh nhaân khoâng ñoàng yù tham gia vaøo nghieân cöùu
·                                 Sinh hieäu khoâng oån ñònh, khoâng coøn muoán coù thai trong töông lai
·                                 Thai laøm toå ôû vò trí khaùc ngoaøi oáng daãn tröùng
Côõ maãu:
(Z 1-ß +Z 1-/2) 2 [P1(1-P1)+P2(1-P2)]
(P1-P2)2
Theo nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû nöôùc ngoaøi, döï kieán tyû leä coøn soùt thai ôû oáng daãn tröùng sau moå noäi soi laø 15%: P1=0,15
Theo nghieân cöùu cuûa Stefano Bianchi vaø Vincenzo Silvestre taïi Ñaïi Hoïc Milan vaø Verona cuûa Italia thì oxytocin tieâm vaøo maïc treo oáng daãn tröùng laøm giaûm tyû leä soùt thai xuoáng coøn 5%: P2=0,05
Vaäy P1-P2=0,10
Ñoä maïnh cuûa nghieân cöùu =80% -> ß=0,20
Ñoä tin caäy 95% (moät chieàu) -> =0,05 (moät chieàu)
Vaäy N=136 cho moãi nhoùm
Caùch tieán haønh vaø thu thaäp soá lieäu
Nhöõng beänh nhaân thoûa tieâu chuaån nhaän vaøo seõ ñöôïc môøi tham gia vaøo nhoùm nghieân cöùu vaø kyù vaøo bieân baûn ñoàng yù tham gia nghieân cöùu.
Caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc ghi nhaän vaøo baûng thu thaäp soá lieäu vaø goàm nhöõng phaàn chính sau ñaây:
·                                 Phaàn haønh chaùnh: goàm caùc ñaëc ñieåm veà dòch teã, ñòa dö vaên hoùa xaõ hoäi nhö teân, tuoåi, ngheà nghieäp, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, trình ñoä hoïc vaán.
·                                 Tieàn caên saûn phuï khoa: tieàn caên thai ôû oáng daãn tröùng, ñaët duïng cuï töû cung, vieâm aâm ñaïo, phaãu thuaät vuøng buïng hay taïi oáng daãn tröùng, tieàn caên naïo huùt thai, ñieàu trò hieám muoän, soá con hieän coù.
·                                 Soá lieäu caän laâm saøng: βhCG tröôùc moå, kích thöôùc khoái thai (sieâu aâm)
·                                 Soá lieäu trong luùc moå vaø thôøi gian theo doõi haäu phaãu: kích thöôùc khoái thai luùc noäi soi, βhCG 3 ngaøy sau moå, soá ngaøy βhCG veà aâm tính, bieán chöùng haäu phaãu: xuaát huyeát noäi, soùt thai; caùch can thieäp khi coù soùt thai: theo doõi, ñieàu trò noäi khoa baèng Methotrexate hay moå laïi vaø theo doõi thôøi gian βhCG veà aâm tính sau ñieàu trò Methotrexate nhöõng tröôøng hôïp coøn soùt thai.
·                                 Soá lieäu thu thaäp ñöôïc löu tröõ baèng phaàn meàm Excel vaø phaân tích döïa treân phaàn meàm STATA (version 9)
Caùch tieán haønh moå noäi soi baûo toàn:
Quyeát ñònh xeû oáng daãn tröùng baûo toàn do phaãu thuaät vieân quyeát ñònh döïa treân döõ lieäu luùc moå (oáng daãn tröùng chöa vôõ, kích thöôùc < 5 cm, khoâng dính oáng daãn tröùng, tình traïng oáng daãn tröùng beân ñoái dieän).
Tieâm 20 ñôn vò oxytocin pha loaõng vôùi 20ml nöôc muoái sinh lyù vaøo trong maïc treo oáng daãn tröùng, tieâm 20 ml nöôùc muoái sinh lyù vaøo maïc treo oáng daãn tröùng cuûa nhoùm chöùng. Sau khi tieâm ñöôïc 3 phuùt seõ xeû oáng daãn tröùng taïi bôø töï do vaø laáy khoái thai qua ñöôøng xeûû.
Phaãu thuaät vieân ñaùnh giaù thang ñieåm nhö sau: chaûy maùu luùc xeû oáng daãn tröùng baûo toàn (1. ít, 2. trung bình, 3. nhieàu), laáy ñi khoái thai (1. deã, 2. töông ñoái khoù, 3. khoù), chaûy maùu nôi nhau baùm (1. ít, 2. trung bình, 3. nhieàu) vaø caàn phaûi caét oáng daãn tröùng hay khoâng
Trieån voïng cuûa ñeà taøi
Keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi giuùp cho chuùng ta coù moät höôùng löïa choïn môùi trong vieäc duøng thuoác co maïch nhaèm haïn cheá chaûy maùu trong luùc moå vaø giaûm tyû leä soùt thai sau moå noäi soi baûo toàn maø traùnh ñöôïc caùc taùc duïng phuï toaøn thaân coù theå nguy hieåm ñeán tính maïng ngöôøi beänh
Nôi thöïc hieän ñeà taøi
Khoa Phaãu Thuaät vaø Khoa Noäi Soi Beänh Vieän Töø Duõ
Thôøi gian thöïc hieän
Thaùng 4/2007 ñeán 5/2007: vieát ñeà cöông nghieân cöùu
Thaùng 5/2007 ñeán 6/2007: trình ñeà cöông
Thaùng 7/2007 ñeán 7/2008: thu thaäp soá lieäu
Thaùng 8 ñeán thaùng 12/2008: xöû lyù soá lieäu
Thaùng 1/2009 ñeán 5/2009: baøn luaän vaø vieát baùo caùo
Thaùng 9/2009: trình öu1
Vaán ñeà y ñöùc:
Taát caû beänh nhaân ñöôïc môøi tham gia vaøo nghieân cöùu seõ ñöôïc giaûi thích roõ raøng veà muïc tieâu cuûa nghieân cöùu, veà caùc lôïi ích laâu daøi do nghieân cöùu naøy mang laïi (phaãu thuaät ít xaâm laán nhaát, hoài phuïc nhanh, chi phí thaáp…). Ngoaøi ra moå noäi soi baûo toàn oáng daãn tröùng nhaèm duy trì khaû naêng sinh saûn cuûa beänh nhaân trong töông lai. Lôïi ích naøy ñaõ ñöôïc kieåm chöùng trong nhieàu nghieân cöùu treân theá giôùi. Moãi beänh nhaân ñoàng yù seõ ñöôïc kyù vaøo moät baûn “Ñoàng yù tham gia vaøo nghieân cöùu”. Ñoái vôùi nhöõng beänh nhaân khoâng ñoàng yù tham gia vaøo nghieân cöùu thì vaãn ñöôïc baûo ñaûm höôûng moïi quyeàn lôïi veà ñoái xöû vaø ñieàu trò beänh khoâng khaùc vôùi nhöõng ngöôøi bình thöôøng khaùc.
Ngoaøi ra nhöõng beänh nhaân ñoàng yù tham gia nghieân cöùu coøn ñöôïc taùi khaùm vaø chuïp HSG ñeå bieát hieäu quaû cuûa ñieàu trò baûo toàn.
DÖÏ TRUØ KINH PHÍ
STT
Noäi dung caùc khoaûn chi
Chi tieát
Thaønh tieàn
Toång
1
Chuû nhieäm
Nhoùm thöïc hieän
24 thaùngx50.000/thaùng
24thaùngx30.000/thaùng
1200
720
1920
2
Thu thaäp döõ lieäu
Vieát ñeà cöông
Thu thaäp baûng caâu hoûi
Nhaäp döõ lieäu
Kieåm tra vaø laøm saïch soá lieäu
Xöû lyù thoáng keâ
Giaùm saùt, kieåm tra keát quaû
Lyù giaûi vaø vieát baùo caùo
272 x 1000ñ/baûng
272 x 1000ñ/baûng
272 x 1000ñ/baûng
500
500
272
272
272
1000
1000
1000
4816
3
Chuïp HSG 3 thaùng sau moå
Oxytocin
Xeùt nghieäm βhCG
272x100.000/ca
136x4oángx3000ñ/oáng
272x50.000/ca
27200
1632
13600
42432
49168
Toång coäng: 49.168.000 ñoàng