26 thg 2, 2011

Bảng giá dịch vụ


B¶ng Gi¸ c¸c dÞch vô kü thuËt ¸p dông t¹i
 khoa ®iÒu trÞ theo yªu cÇu
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ....... /Q§-PST¦ ngµy . th¸ng . n¨m 2008 cña Gi¸m ®èc bÖnh viÖn Phô - S¶n Trung ­¬ng)

                                                                                                  §¬n vÞ tÝnh: ®ång

Stt
Lo¹i PT
DÞch vô kü thuËt
Gi¸ theo Q§ 5431
Gi¸ KCB theo yªu cÇu
Gi¸ t¹i khoa §TTN
Gi¸
®Ò xuÊt
Gi¸ tr×nh Bé Y tÕ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
    1.         

No sót rau/ No bung t cung xét nghim GPBL (sau sy; đẻ)
40.000
150.000
200.000
450.000
450.000
    2.         

Th thut ct b các polype âm h, âm đạo
50.000
150.000
300.000
300.000
-
    3.         

No phá thai bnh lý/no thai do m cũ/no thai khó
80.000
200.000
300.000
450.000
459.179
    4.         

Hót  thai dưới 12 tun kh«ng g©y mª
55.000
150.000
300.000
400.000
426.618
    5.         

Phá thai t 12 đến 18 tun (nong và gp)
-
-
1.500.000
1.500.000
502.421
    6.         

Phá thai trên 18 tun (đặt thuc)
-
-
2.000.000
2.000.000
-
    7.         

Hót thai dưới 12 tun cã g©y mª tÜnh m¹ch
160.000
250.000
500.000
500.000
427.273
    8.         

Thñ thuËt bãc nh©n x¬ vó
120.000
500.000
800.000
800.000
625.311
    9.         

TrÝch ¸p xe Bartholin
95.000
300.000
500.000
600.000
420.776
  10.       

Bãc nang Bartholin
145.000
350.000
600.000
700.000
615.923
  11.       
PT1
Ni soi bng ly DCTT
550.000
1.050.000
3.050.000
4.550.000
3.183.779
  12.       
PT1
Phu thut ni soi UNBT
1.000.000
1.500.000
3.500.000
5.000.000
3.524.027
  13.       
PT2
PhÉu thuËt u nang buång trøng
400.000
900.000
2.400.000
3.400.000
2.149.753
  14.       
PT1
PhÉu thuËt c¾t tö cung hoµn toµn ®­êng ©m ®¹o
1.000.000
1.500.000
3.000.000
4.500.000
2.743.821
  15.       
§B
PhÉu thuËt ct t cung qua ni soi
2.500.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
4.101.256
  16.       
§B
C¾t u tiÓu khung thuéc tö cung, buång trøng to, dÝnh, c¾m s©u trong tiÓu khung
1.800.000
2.300.000
3.800.000
5.800.000
3.270.964
  17.       
§B
Mæ vi phÉu t¹o h×nh vßi trøng (c¾t, nèi t¹o h×nh qua vi phÉu )
2.200.000
2.700.000
4.700.000
6.200.000
3.400.567
  18.       
§B
T¹o h×nh ©m ®¹o (kÕt hîp néi soi vµ lµm ®­êng d­íi)
2.400.000
2.900.000
4.900.000
6.900.000
4.317.895
  19.       
§B
VÐt h¹ch tiÓu khung qua néi soi
2.500.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
-
  20.       
§B
Néi soi xö trÝ VPM tiÓu khung
2.000.000
2.500.000
4.500.000
6.500.000
3.876.527
  21.       
§B
Néi soi nèi vßi tö cung
2.500.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
4.081.325
  22.       
§B
C¾t ung th­ buång trøng kÌm c¾t toµn bé tö cung vµ m¹c nèi lín, vÐt h¹ch chËu vµ h¹ch chñ bông.
2.000.000
2.500.000
4.000.000
5.500.000
3.267.964
  23.       
§B
PhÉu thuËt néi soi c¾t tö cung vÐt h¹ch tiÓu khung
-
3.200.000
5.200.000
7.200.000
4.317.895
  24.       
§B
Phu thut Wertheim
-
2.500.000
4.000.000
6.000.000
3.352.589
  25.       
§B
PhÉu thuËt c¾t cæ tö cung trªn bÖnh nh©n ®· mæ c¾t tö cung b¸n phÇn
-
-
4.000.000
5.500.000
2.868.664
  26.       
PT1
TriÖt s¶n nam/n÷ qua néi soi
500.000
1.000.000
3.000.000
4.500.000

  27.       
PT1
C¾t tö cung ®­êng bông
1.000.000
1.500.000
3.000.000
4.500.000
2.499.671
  28.       
PT1
PhÉu thuËt Strassman, Jones
1.500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000
3.083.289
  29.       
PT1
PhÉu thuËt Crossen, Manchester
1.200.000
1.700.000
3.200.000
4.700.000
2.922.313
  30.       
PT1
PhÉu thuËt dß tiÕt niÖu - sinh dôc (trùc trµng - ©m ®¹o hoÆc bµng quang - ©m ®¹o, rß niÖu qu¶n - ©m ®¹o, rß tö cung - bµng quang)
1.500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000
2.510.206
  31.       
PT1
PhÉu thuËt sa trùc trµng ®­êng bông hoÆc ®­êng tÇng sinh m«n, cã c¾t ruét
1.600.000
2.100.000
3.600.000
5.100.000
-
  32.       
PT1
PhÉu thuËt chÊn th­¬ng tiÕt niÖu do tai biÕn phÉu thuËt
1.500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000
2.575.871
  33.       
PT1
C¾t tuyÕn vó cã vÐt h¹ch n¸ch
1.500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000
-
  34.       
PT1
PhÉu thuËt sa vó
1.400.000
1.900.000
3.400.000
4.900.000

  35.       
PT1
PhÉu thuËt vó ph× ®¹i
1.200.000
1.700.000
3.200.000
4.700.000
3.233.964
  36.       
PT1
T¸i t¹o tuyÕn vó sau c¾t ung th­
1.500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000

  37.       
PT1
T¹o h×nh vó b»ng v¹t da c¬ th¼ng bông
1.500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000

  38.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi buång tö cung (c¾t polype, u x¬, dÝnh buång tö cung, c¾t v¸ch ng¨n ...)
1.500.000
2.000.000
4.000.000
5.500.000
3.412.027
  39.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi bãc nh©n x¬ tö cung
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
3.884.504
  40.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi chöa ngoµi tö cung
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
3.296.347
  41.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi ®iÒu trÞ v« sinh
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
3.574.657
  42.       
PT1
PhÉu thuËt c¾t tö cung, phÇn phô kÌm vÐt h¹ch tiÓu khung
-
2.000.000
3.500.000
5.000.000
-
  43.       
PT1
PhÉu thuËt c¾t ©m hé kÌm vÐt h¹ch bÑn hai bªn
-
2.000.000
3.500.000
5.000.000
2.677.571
  44.       
PT1
PhÉu thuËt c¾t u nang buång trøng kÌm triÖt s¶n
-
1.000.000
2.500.000
4.000.000
-
  45.       
PT1
PhÉu thuËt c¾t tö cung c¶ khèi khi cã thai
-
1.800.000
3.300.000
4.800.000
2.432.853
  46.       
PT1
PhÉu thuËt chöa ngoµi tö cung vì cã cho¸ng hoÆc  thÓ huyÕt tô thµnh nang
-
1.800.000
3.300.000
4.800.000
2.356.308
2.247.373
  47.       
PT1
PhÉu thuËt c¾t gãc tö cung
-
1.800.000
3.300.000
4.800.000
2.648.071
  48.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi c¾t gãc tö cung ë bÖnh nh©n GEU
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
3.913.527
  49.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi u buång trøng trªn bÖnh nh©n cã thai
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
3.524.027
  50.       
PT1
PhÉu thuËt u buång trøng trªn bÖnh nh©n cã thai - mæ më
-
1.800.000
3.300.000
4.800.000
2.149.753
  51.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi GEU thÓ huyÕt tô thµnh nang
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
-
  52.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi viªm phÇn phô
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
3.876.527
  53.       
PT1
PhÉu thuËt khèi viªm dÝnh tiÓu khung dÉn l­u mñ (mæ më)
-
1.800.000
3.300.000
4.800.000
2.840.471
  54.       
PT1
PhÉu thuËt néi soi c¾t u trong æ bông
-
2.000.000
4.000.000
5.500.000
-
  55.       
PT1
PhÉu thuËt më bông c¾t u trong æ bông
-
1.800.000
3.300.000
4.800.000
-
  56.       
PT2
Mæ bãc nh©n x¬ tö cung
900.000
1.400.000
2.900.000
3.900.000
2.499.953
  57.       
PT2
Ni soi bung t cung sinh thiết
800.000
1.300.000
3.300.000
4.300.000
1.602.301
  58.       
PT2
C¾t bá ©m hé ®¬n thuÇn
500.000
1.000.000
2.500.000
3.500.000
2.430.571
  59.       
PT2
C¾t côt cæ tö cung
500.000
1.000.000
2.500.000
3.500.000
1.938.753
  60.       
PT2
C¾t u lµnh phÇn mÒm ®­êng kÝnh b»ng vµ trªn 5 cm
300.000
800.000
2.300.000
3.300.000
-
  61.       
PT2
C¾t u m¹c treo kh«ng c¾t ruét
500.000
1.000.000
2.500.000
3.500.000
-
  62.       
PT2
C¾t khèi ø mñ vßi trøng (më bông)
600.000
1.100.000
2.600.000
3.600.000
-
  63.       
PT2
C¾t u nang vó hay u vó lµnh
550.000
1.050.000
2.550.000
3.550.000
-
  64.       
PT2
Lµm l¹i thµnh bông
-
-
2.800.000
3.800.000
1.510.269
  65.       
PT2
KhoÐt chãp cæ tö cung
500.000
1.000.000
2.500.000
3.500.000
1.740.253
  66.       
PT2
Lµm l¹i thµnh ©m ®¹o, tÇng sinh m«n
800.000
1.300.000
2.800.000
3.800.000
2.442.749
  67.       
PT2
LÊy dông cô tr¸nh thai trong æ bông qua ®­êng r¹ch nhá
500.000
1.000.000
2.500.000
3.500.000
800.000
  68.       
PT2
Më bông th¨m dß
500.000
1.000.000
2.500.000
3.500.000
2.649.071
  69.       
PT2
N©ng c¸c nóm vó tôt
800.000
1.300.000
2.800.000
3.800.000
-
  70.       
PT2
PhÉu thuËt LeFort, Labhart (mæ sa sinh dôc)
900.000
1.400.000
2.900.000
3.900.000
2.127.753
  71.       
PT2
PhÉu thuËt treo tö cung
900.000
1.400.000
2.900.000
3.900.000
2.241.228
  72.       
PT2
PhÉu thuËt vÕt th­¬ng tÇng sinh m«n
400.000
900.000
2.400.000
3.400.000
2.422.753
  73.       
PT2
TriÖt s¶n qua ®­êng r¹ch nhá sau ph¸ thai
400.000
900.000
2.400.000
3.400.000
1.640.528
  74.       
PT2
Bãc khèi l¹c néi m¹c tö cung ë tÇng sinh m«n
500.000
1.000.000
2.500.000
3.500.000
1.556.153
  75.         76.       
PT2
PhÉu thuËt më bông th¨m dß, sinh thiÕt
-
1.300.000
2.800.000
3.800.000
-
  77.       
PT2
PhÉu thuËt c¾t v¸ch ng¨n ©m ®¹o
-
1.300.000
2.800.000
3.800.000
-
  78.       
PT3
Phu thut c¾t polype cæ tö cung/C¾t u ®Õ cæ tö cung
400.000
900.000
2.400.000
3.400.000
1.810.253
  79.       
PT3
C¾t u thµnh ©m ®¹o
400.000
900.000
2.400.000
3.400.000
2.034.753
  80.       
PT3
LÊy m¸u tô tÇng sinh m«n
300.000
800.000
2.300.000
3.300.000
1.071.566
  81.       
PT3
TrÝch r¹ch mµng trinh dÉn l­u m¸u kinh
300.000
800.000
2.300.000
3.300.000
491.526
  82.         83.       
PT3
Phu thut ct b âm vt
-
900.000
2.400.000
3.400.000
1.555.855
  84.       
PT3
Phu thut ct b tinh hoàn lc ch
-
900.000
2.400.000
3.400.000
1.826.528
  85.       

Hót thai d­íi siªu ©m


1.000.000
1.500.000
510.168
86

Hi chn t nguyn ti khoa ĐTTYC


30.000
50.000
-